Laboratorijska merenja i ispitivanja

AKREDITOVANA LABORATORIJA KOMUNALNOG PREDUZEĆA “DIMNIČAR” AD BEOGRAD
 
Laboratorija Komunalnog preduzeća “DIMNIČAR” AD Beograd poseduje sertifikat o akreditaciji, kojim se potvrđuje da zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017, i da je kompetentna za obavljanje poslova ispitivanja:

Sigurnosni uređaji za zaštitu od previsokog pritiska – ventili sigurnosti; Određivanje pritiska početka otvaranja i pritiska zatvaranja (0 – 30 bar).

Propustljivost na gas dimnjaka i dimnjačkih sistema sa negativnim pritiskom od 0 do 200 Pa.

Comments are closed.