Upravljanje Otpadom

upravljanje otpadomPoštujući zakonsku regulativu i načela održivog razvoja, Komunalno preduzeće „DIMNIČAR“ AD Beograd prilikom pružanja usluga iz svog asortimana, dolazi u kontakt sa otpadima kojim upravlja na ekološki odgovoran način. Otpadi sa kojima se susrećemo, a za koje dajemo rešenje u skladu sa zakonom o upravljanju otpadom su:
 

  • Otpadna čađ, pepeo, šljaka i prašina nastali sagorevanjem goriva,
  • Otpadi nastali čišćenjem mazutnih rezervoara,
  • Otpadi iz atmosferskih separatora i separatora masnoće,
  • Otpadna jestiva ulja i ambalažni otpad.

Comments are closed.