Sertifikati i akreditacije

Sertifikacija za upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu SRPS OHSAS 45001:2015

Sertifikacija za upravljanje zaštitom životne sredine SRPS ISO 14001:2015

Sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2015

Sertifikacija za sistem menadžmenta energijom SRPS EN ISO 50001:2018

Serifikat o akreditaciji i obim akreditacije

INTEGRISANI SISTEM MENADŽMENTA

Komunalno preduzeće DIMNIČAR ad Beograd, ima uveden i sertifikovan Integrisani Sistem Menadžmenta, u okviru koga su integrisana 4 standarda: standard za sisteme menadžmenta kvalitetom (SRPS ISO 9001), standard za sisteme upravljanja zaštitom životne sredine (SRPS ISO 14001), standard za sisteme upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (SRPS ISO 45001) i Standard za sistem menadžmenta energijom (SRPS ISO 50001).

Posle završene sertifikacije Integrisanog Sistema Menadžmenta  od strane sertifikacione kuće JUQS, nastavljeno je sa kontinualnim preispitivanjem i poboljšanjem sistema sve do postizanja poslovne izvrsnosti. Da bi Integrisani Sistem Menadžmenta  imao što bolji efekat na poslovanje preduzeća , potrebna je stalna edukacija i obuka svih zaposlenih na implementaciji navedenog sistema.
Pored navedenog Integrisanog Sistema Menadžmenta , komunalno preduzeće Dimničar ad Beograd, ima akreditovanu laboratoriju za ispitivanje po standardu Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje (SRPS ISO/IEC 17025). Akreditacija je izvršena od strane Akreditacinog Tela Srbije.

Comments are closed.