Sertifikati i akreditacije

Sertifikacija za upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu SRPS OHSAS 45001:2015

Sertifikacija za upravljanje zaštitom životne sredine SRPS ISO 14001:2015

Sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2015

Sertifikacija za sistem menadžmenta energijom SRPS EN ISO 50001:2018

Serifikat o akreditaciji i obim akreditacije

INTEGRISANI MENADŽMENT SISTEM

Komunalno preduzeće DIMNIČAR ad Beograd, ima uveden i sertifikovan Integrisani Menadžment Sistem, u okviru koga su integrisana 4 standarda: standard za sisteme menadžmenta kvalitetom (SRPS ISO 9001), standard za sisteme upravljanja zaštitom životne sredine (SRPS ISO 14001), standard za sisteme upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (SRPS ISO 45001) i Standard za sistem menadžmenta energijom (SRPS ISO 50001).

Posle završene sertifikacije Integrisanog Menadžment Sistema od strane sertifikacione kuće JUQS, nastavljeno je sa kontinualnim preispitivanjem i poboljšanjem sistema sve do postizanja poslovne izvrsnosti. Da bi Integrisani Menadžment Sistem imao što bolji efekat na poslovanje preduzeća , potrebna je stalna edukacija i obuka svih zaposlenih na inplementaciji navedenog sistema.
Pored navedenog Integrisanog Menadžment Sistema, komunalno preduzeće Dimničar ad Beograd, ima akreditovanu laboratoriju za ispitivanje po standardu Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje (SRPS ISO/IEC 17025). Akreditacija je izvršena od strane Akreditacinog Tela Srbije. Zbog uvođenja novih metoda ispitivanja i zaokruživanja delatnosti, vršimo stalno preispitivanje i proširivanje obima akreditacije laboratorije.

Comments are closed.