Investitori

Odluka o izmenama i dopunama statuta KP “Dimničar” AD

Obaveštenje o održanoj sednici skupštine akcionara dana 20.05.2024.

Formular za glasanje u odsustvu

Punomoćje za skupštinu 20.05.2024.

Poziv o sazivanju vanredne skupštine 20.05.2024.

Predlog Odluke o izmeni Statuta 2024.

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara 02.04.2024.god

Predlog Odluke o Usvajanju Zapisnika od 02.04.2024.godine

Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluka Skupštine 06.03.2024.

Obaveštenje o održanoj skupštini 02.04.2024.

Izveštaj o bitnom događaju

Dnevni red skupštine 25.03.2024.

Formular za glasanje u odsustvu

Punomoćje za skupštinu

Pravosnažno rešenje o sazivanju skupštine 25.3.2024

Odluka o sazivanju vanredne skupštine

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara 25.03.2024.

Rešenje suda o zakazivanju vanredne sednice Skupštine za 25.03.2024.

Odluka o poništenju vanredne sednice skuptine zakazane za 18.03.2024.

Punomoćje za skupštinu

Predlozi odluka za sednicu skupštine

Formular za glasanje u odsustvu

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara

Predlog Odluke o usvajanju Zapisnika za 2023

Punomoćje za skupštinu

Predlog Odluke o izmeni Statuta

Predlog Odluke Revizori

Predlog Odluke o raspodeli dobiti

Predlog Odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu

Predlog Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu

Godišnji finansijski izveštaj GFI-PD 2023 – konsolidovani

Izjava lica odgovornih za sastavljanje konsolidovanog finansijskog izveštaja 2023.

Izjava o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja 2023.

Izveštaj o korporativnom upravljanju 2023.

Izvestaj revizora – konsolidovani finansijski izveštaj 2023.

Konsolidovani finansijski izveštaji 2023.

Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju 2023.

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje 2023.

Godišnji finansijski izveštaj GFI-PD 2023 – redovni

Izjava lica odgovornih za sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja 2023.

Izjava o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja 2023.

Izvestaj revizora – redovni finansijski izveštaj 2023.

Napomene uz finansijske izveštaje 2023.

Redovni finansijski izvestaj 2023.

Redovni godišnji izveštaj o poslovanju 2023.

Formular za glasanje u odsustvu

Poziv za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara

Odluka o stavljanju van snage Odluke o sazivanju redovne godišnje sednice skupštine

Poziv za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara Dimničar 02.04.2024.

Formular za glasanje u odsustvu

Predlog odluke o vršenju revizije

Predlog odluke o izmenama Statuta

Predlog odluke o imenovanju člana OD

Predlog odluke o razrešenju člana OD

Predlog odluke o usvajanju zapisnika

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara 11.08.2023. sa izmenjenim i dopunjenim dnevnim redom

Formular za glasanje u odsustvu

Predlog odluke o izmenama Statuta

Predlog odluke o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora

Predlog odluke o usvajanju zapisnika

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara 11.08.2023.

Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara od 28.04.2023. godine

Izveštaj o održanoj sednici skupštine akcionara

ZR konsolidovani Dimničar ad 2022

ZR Dimničar ad 2022

Predlog Odluke o izboru revizora

Predlog Odluke o usvajanju konsolidovanog bilansa

Predlog Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju

Predlog Odluke o raspodeli dobiti

Napomene konsolidovane Dimničar ad

NAPOMENE AD 2022

Izveštaj revizije konsolidovanih FI 2022 Dimničar ad, Beograd ZA APR

Izveštaj revizije FI 2022 Dimničar ad ZA APR

Izveštaj o poslovanju konsolidovan 2022

Godišnji izveštaj o poslovanju 2022

Poziv – dopuna dnevnog reda

Punomoćje za skupštinu

Formular za glasanje u odsustvu

Punomoćje za skupštinu

Formular za glasanje u odsustvu

Poziv za Skupštinu 28.04.2023.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021-2022 potpisan

Zapisnik sa skupštine 24.06.2022.

Obaveštenje o održanoj sednici skupštine akcionara

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje za 2021. godinu

Konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2021. godinu

Konsolidovani finansijski izveštaj

Izveštaj revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2021. godinu

Izbor revizora

Raspodela dobiti

Odluka o usvajanju kgfi i  konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju

Odluka o usvajanju gfi i godišnjeg izveštaja o poslovanju

Odluka o usvajanju zapisnika

Punomoćje

Poziv za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara 24.06.2022.

Godišnji izveštaj 2021

Formular za glasanje u odsustvu

Obaveštenje o neodržanoj ponovljenoj skupštini 28.12.2021. godine

Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara

Obaveštenje o neodržanoj sednici skupštine akcionara

Tačka 3 – Donošenje odluke o sprovođenju venredne revizije društva

Tačka 2 – Poništenje sopstvenih akcija

Tačka 1 – Odluka o usvajanju zapisnika

Formular za glasanje u odsustvu

Punomoćje

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara Dimničar ad Beograd

Zapisnik sa ponovljene sednice skupštine akcionara 23.07.2021.

Poziv za ponovljenu sednicu skupštine akcionara

Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara AD Dimničar Beograd održane 25.06.2021.godine

Obaveštenje o održanoj sednici skupštine akcionara 25.06.2021. godine

Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2020. godinu

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje 2020.

Izveštaj o tokovima gotovine – konsolidovani

Izveštaj o promenama na kapitalu – konsolidovani

Izveštaj o ostalom rezultatu – konsolidovani

Godišnji finansijski izveštaj

Konsolidovani izveštaj o poslovanju 2020

Bilans uspeha – konsolidovani

Bilans stanja – konsolidovani

Vanredna revizija

Poništenje sopstvenih akcija

Izbor revizora

Raspodela dobiti

Odluka o usvajanju kgfi i konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju

Odluka o usvajanju gfi i godišnjeg izveštaja o poslovanju

Odluka o usvajanju zapisnika

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Obaveštenje o održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara 28.04.2021.

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara 28.04.2021.

Predlog kandidata za izbor u odbor direktora

Punomoćje

Formular za glasanje u odsustvu

Predlog odluke Tačka 2.dnevnog reda

Predlog odluke Tačka 1. dnevnog reda

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara 28.04.2021.

Punomoćje

Formular za glasanje u odsustvu

Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara sa dopunom dnevnog reda

Poziv za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara

Odluke sa održane vanredne sednice skupštine akcionara 30.12.2020. godine

Izveštaj sa skupštine 30.12.2020. godine

Zahtev za dopunu dnevnog reda za vanrednu sednicu skupštine akcionara

Formular za glasanje u odsustvu

Punomoćje

Predlog odluke o izmeni i dopuni statuta

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara

Izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 08.08.2020.

Odluke sa održane redovne sednice Skupštine akcionara

Tačka 8. Predlog 1 Akcionar Igor Sebić

Tačka 4. Predlog 2 Akcionar Igor Sebić

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2019-2020.

Poziv za redovnu godišnju skupštinu – dopunjeni poziv – drugi

Punomoćje – dopunjeno 2.

Formular za glasanje u odsustvu prethodni postupak – dopunjeno 2.

Formular za glasanje u odsustvu – dopunjeno 2.

Obaveštenje akcionarima

Dopuna dnevnog reda za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara – Igor Sebić

Poziv za redovnu skupštinu sa dopunjenim dnevnim redom

Tačka 6. Predlog 2 Akcionar Ekoenergetika doo Beograd

Punomoćje

Formular za glasanje u odsustvu – prethodni postupak

Formular za glasanje u odsustvu – dopuna

Predlog dopune dnevnog reda

Napomene uz konsolidovane izveštaje 2019

Napomene 2019

Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine 2019

Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu 2019

Konsolidovani izveštaj o ostalom rezultatu 2019

Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju 2019

Konsolidovani bilans uspeha 2019

Konsolidovani bilans stanja 2019

Izveštaj revizije konsolidovanih FI 2019

Izveštaj revizije FI 2019

Izveštaj o tokovima gotovine

Izveštaj o promenama na kapitalu

Izveštaj o poslovanju

Izveštaj o ostalom rezultatu

Bilans uspeha

Bilans stanja

Razrešenje i imenovanje direktora

Izmena Statuta

Izbor revizora

Raspodela dobiti

Odluka o usvajanju kgfi i  konsolifovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju

Odluka o usvajanju gfi i godišnjeg izveštaja o poslovanju

Odluka o usvajanju zapisnika

Punomoćje

Poziv za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara

Odluka o izmenama i dopunama Statuta

Godišnji dokument o objavljenim informacijama – 2018-2019 godina.


Spisak odluka sa redovne skupštine od 25.06.2019. godine

Formular za glasanje u odsustvu – sa dopunom
Punomoćje – sa dopunom
Tačka 04 – Predlog 2 – Odluka o raspodeli dobiti
Predlog za dopunu dnevnog reda
GFI
GFI – Konsolidovani
Poziv za redovnu sednicu skupštine 25.06.2019. godine
Punomoćje
Formular za glasanje u odsustvu
Tačka 01 – Odluka o usvajanju zapisnika
Tačka 02 – Odluka o usvajanju GFI i godišnjeg izveštaja o poslovanju
Tačka 03 – Odluka o usvajanju KGFI i konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju
Tačka 04 – Raspodela dobiti
Tačka 05 – Izbor revizora


Odluke sa održane vanredne sednice skupštine akcionara – 13.08.2018.

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara – 08.08.2018.

Obaveštenje o neodržanoj vanrednoj sednici skupštine akcionara

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara
Razmatranje izveštaja revizora – odbor direktora – predlog odluke
Punomoćje
Predlog odluke
Odluka o usvajanju zapisnika
Formular za glasanje u odsustvu

Izveštaj sa redovne skupštine akcionara održane 07.05.2018.
Spisak odluka sa redovne skupštine akcionara održane 07.05.2018.

Poziv za redovnu sednicu skupštine 07.05.2018.
Formular za glasanje u odsustvu 07.05.2018.
Punomoćje za učestvovanje u radu i glasanju 07.05.2018.
Tačka 01 – Odluka o usvajanju zapisnika
Tačka 02 – Odluka o usvajanju zapisnika obaveštenja sa neodržanih skupština
Tačka 03 – Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju
Tačka 04 – Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju
Tačka 05 – Odluka o usvajanu godišnjeg finansijskog izvestaja
Tačka 06 – Odluka o usvajanu godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvestaja
Tačka 07 – Usvajanje izveštaja revizora – GFI
Tačka 08 – Usvajanje izveštaja revizora – Konsolidovani
Tačka 09 – Raspodela dobiti
Tačka 10 – Izbor revizora
Tačka 11 – Odluka o izmeni statuta – Član 8
Tačka 12 – Odluka o izmeni statuta – Član 50
Tačka 13 – Odbor direktora – Predlog odluke
Tačka 13 – Arif Hadeini – Predlog odluke

Obaveštenje o neodržanoj vanrednoj sednici skupštine akcionara

Poziv za ponovljenu vanrednu sednicu skupštine 22.01.2018. godine

Punomoćje (za ponovljenu vanrednu sednicu skupštine)

Formular za glasanje u odsustvu (za ponovljenu vanrednu sednicu skupštine)

Obaveštenje o neodržanoj vanrednoj sednici skupštine akcionara

Mišljenje odbora direktora o Izveštaju o posebnoj reviziji

Predlog odluke – odbor direktora – razmatranje izveštaja revizora po nalogu suda

Predlog odluke o usvajanju Izveštaja o posebnoj reviziji

Formular za glasanje u odsustvu

Odluka o usvajanju zapisnika

Punomoćje

Razmatranje izveštaja revizora

Poziv za vanrednu sednicu skupštine 04.01.2018.

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara održane 08.06.2017.

Izveštaj sa redovne skupštine akcionara održane 08.06.2017.

Spisak odluka sa redovne skupštine akcionara 08.06.2017.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2016-2017.

Godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu:

Bilans stanja 2016

Bilans uspeha 2016

Izveštaj o ostalom rezultatu

Izveštaj o poslovanju 2016

Izveštaj o promenama na kapitalu

Izveštaj o tokovima gotovine

Napomene 2016

Revizija 2016

Konsolidovani finansijski izveštaj za 2016. godinu:

Bilans stanja konsolidovani 2016

Bilans uspeha konsolidovani 2016

Izveštaj o ostalom rezultatu konsolidovani

Izveštaj o poslovanju konsolidovani 2016

Izveštaj o promenama na kapitalu konsolidovani

Izveštaj o tokovima gotovine konsolidovani

Napomene konsolidovani 2016

Revizija konsolidovani 2016

Formular za glasanje u odsustvu

Punomoćje

Raspodela dobiti

Usvajanje izveštaja revizora – konsolidovani

Usvajanje izveštaja revizora

Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja

Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja

Odluka o usvajanju konsolidovanog izveštaja o poslovanju

Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju

Izbor revizora

Odluka o usvajanju zapisnika

Izmenjeni poziv za redovnu sednicu skupštine 08.06.2017.

Poziv za redovnu sednicu skupštine 25.05.2017.

Formular za glasanje u odsustvu 25.05.2017.

Punomoćje za učestvovanje u radu i glasanju 25.05.2017.

Zapisnik sa skupštine održane 05.12.2016.godine

Izveštaj sa skupstine održane 05.12.2016.godine

Spisak odluka sa vanredne skupštine održane 05.12.2016.godine

Poziv za vanrednu sednicu – dopunjeni dnevni red

Predlog dopune dnevnog reda

Predlog odluke – Tačka 6

Predlog odluke – Tačka 7

Predlog odluke – Tačka 8

Punomoćje za učestvovanje u radu i glasanju

Formular za glasanje u odsustvu – dopunjeni dnevni red

Poziv za vanrednu sednicu skupštine 05.12.2016. godine – Dopunjeni dnevni red

Punomoćje za glasanje 05.12.2016. godine – Dopunjeni dnevni red

Predlog odluke 05.12.2016. godine – Tačka 3

Predlog odluke 05.12.2016. godine – Tačka 4

Predlog odluke 05.12.2016. godine – Tačka 5

Formular za glasanje u odsustvu 05.12.2016. godine – Dopunjeni dnevni red

Predlog dopune dnevnog reda

Poziv za vanrednu sednicu skupštine 05.12.2016. godine

Punomoćje za glasanje 05.12.2016. godine

Predlog odluke 05.12.2016. godine

Formular za glasanje u odsustvu 05.12.2016. godine

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2015-2016

Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara održane 30.06.2016.

Spisak odluka sa redovne skupštine održane 30.06.2016. godine

Izveštaj sa redovne sednice skupštine akcionara održane 30.06.2016.

Formular za glasanje u odsustvu sa dopunjenim dnevnim redom

Predlog odluke – izmene statuta

Predlog odluke – vanredna revizija

Predlog odluke imenovanje direktora – izmena

Predlog odluke razrešenje direktora – izmena

Punomoćje, dopunjeni dnevni red 2016.

Poziv za redovnu sednicu skupštine 30.06.2016. – dopuna dnevnog reda

Odluka – dopuna dnevnog reda

Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara 30.06.2016 – Ispravka

Predlog za dopunu dnevnog reda skupstine 30.06.2016. godine (2)

Predlog za dopunu dnevnog reda skupstine 30.06.2016. godine (1)

Punomocje za glasanje 30.06.2016. godine

Formular za glasanje u odsustvu 30.06.2016. godine

Zapisnik sa vanredne skupštine 11.02.2016. godine

Godišnji finansijski izveštaj – 2015. godina

Godišnji izveštaj o poslovanju – 2015. godina

Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju – 2015. godina

Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja – 2015. godina

Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja – 2015. godina

Imenovanje direktora

Razrešenje direktora

Izbor revizora

Raspodela dobiti

Usvajanje izveštaja revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja

Usvajanje izveštaja revizora o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja 

Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja

Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja

Odluka o usvajanju konsolidovanog izveštaja o poslovanju

Odluka o usvajanju godišnjeg izvestaja o poslovanju

Odluka o usvajanju zapisnika

Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara 30.06.2016

Odluke sa održane vanredne sednice skupštine akcionara A.D. “Dimničar” – 11.02.2016. godine
Izveštaj sa vanredne sednice Skupštine akcionara A.D. “Dimničar” – 11.02.2016. godine
Javni poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara A.D. “Dimničar” – 29.12.2015. godine

Predlog odluke – Tačke 1, 2 i 3
Formular za glasanje u odsustvu – 29.12.2015. godine
Punomoćje za učestvovanje u radu i glasanje na sednicama Skupštine – 29.12.2015. godine
CV – Bogdan Obradović
CV – Vladimir Lakić
CV – Ivan Kukovec
CV – Primož Kukovec
CV – Miroslav Gnjatović

Zapisnik sa redovne skupštine 29.06.2015.

Izveštaj o održanoj skupštini 29.06.2015.

Spisak odluka sa redovne skupštine 29.06.2015. godine

Poziv_za_redovnu_sednicu_skupštine_29_06_2015 ISPRAVKA

Poziv za Redovnu Sednicu Skupštine 29.06.2015

Formular_za_glasanje u odsustvu

Punomocje_2015

T1_Odluka_o_usvajanju_zapisnika

T2 Odluka_o_usvajanju_godisnjeg_izvestaja_o_poslovanju

T3_Odluka_o_usvajanju_konsolidovanog_izvestaja_o_poslovanju

T4_Odluka_o_usvajanju_gfi

T5_Odluka_o_usvajanu_kfi

T6_Usvajanje_izvestaja_revizora

T7_Usvajanje_izvestaja_revizora-konsolidovani (1)

T8 raspodela_dobiti

T9 izbor revizora

T10 razrešenje direktora

T11 imenovanje direktora

Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama

KFI_ZA_2014

Godišnji izveštaj o poslovanju 2014

Zapisnik 17.10.2014.

Spisak odluka sa skupštine 17.10.2014.

Izveštaj o bitnom događaju 17.10.2014.

Formular za glasanje u odsustvu

Punomoćje za dopunjeni dnevni red

Razrešenje tačka 6.1

Razrešenje tačka 3

Izmene statuta tačka 2.1

Izmene statuta tačka 5.1

Izmene statuta tačka 5

Dopuna dnevnog reda

Imenovanje tačka 4

Punomoćje

Formular za glasanje u odsustvu sa sednice

Poziv za vanrednu sednicu 17.10.2014.

Izmene statuta

Obaveštenje o značajnom učešću Filip Bošković

Obaveštenje o značajnom učešću EGP

Obaveštenje o značajnom učešću Arif Hadžini

Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara 25.06.2014

Spisak odluka sa skupštine 25.06.2014

Izveštaj o bitnom dogadjaju 25.06.2014

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2013. godina

Punomoćje

Formular za glasanje

Donošenje Odluke o izboru revizora

Raspodela dobiti

Usvajanje izveštaja revizora – konsolidovani

Usvajanje izveštaja revizora

Odluka o usvajanu konsolidovanog finansijskog izveštaja

Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja

Odluka o usvajanju konsolidovanog izveštaja o poslovanju

Odluka o usvajanju godisnjeg izveštaja o poslovanju

Odluka o usvajanju zapisnika

Poziv za redovnu sednicu skupštine 25.06.2014.

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2013.godinu

Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2013. godinu

Obaveštenja o sticanju sopstvenih akcija

Poziv i ponuda za otkup sopstvenih akcija Dimničar

Zapisnik sa skupstine akcionara 17.10.2013.

Spisak odluka sa skupštine 17.10.2013.

Izveštaj sa vanredne skupštine akcionara 17.10.2013.

Punomoćje

Predlog odluke o sticanju sopstvenih akcija

Predlog Odluka o usvajanju zapisnika

Poziv za vandrednu sednicu skupštine 10.2013.

Formular za glasanje

Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu

Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2013. godinu

Formular za glasanje

Punomoćje

Donošenje Odluke o izboru revizora

Usvajanje primene Kodeksa korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije

Raspodela dobiti

Usvajanje izveštaja revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja

Usvajanje izveštaja revizora o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja

Odluka o usvajanu konsolidovanog finansijskog izveštaja

Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja

Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju

Odluka o usvajanju zapisnika

Izveštaj sa skupštine akcionara za 2013. godinu

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara 2013. godine

Spisak odluka sa skupštine 13.06.2013. godine

Poziv za redovnu sednicu skupštine 13.06.2013. godine

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2012. godina

Godišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu

Godišnji izveštaj za 2012. godinu

PFI-PD

Šestomesečni finansijski izveštaj za 2012. godinu

Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara

Poslovnik o radu skupštine

Odluke sa skupštine akcionara za 2012. godinu

Izveštaj sa skupštine akcionara za 2012. godinu

Predlog statuta

Predlog osnivačkog akta

Sazivanje skupštine sa dopunama

Izveštaj revizora za 2011. godinu

Izvestaj o tokovima gotovine za 2011. godinu

Izveštaj o promenama na kapitalu za 2011. godinu

Napomene uz finansijski izveštaj za 2011. godinu

Bilans uspeha u 2011. godini

Bilans stanja u 2011. godini

Godišnji izveštaj o poslovanju Dimničar AD za 2011. godinu

Izveštaj o bitnom dogadjaju, ponovljena skupština

Izveštaj o bitnom dogadjaju, neodržana skupština

Javni poziv za vandrednu skupštinu akcionara

Plan poslovanja za drugo polugodište 2011. godine

Godišnji izveštaj o poslovanju Dimničar AD za 2010. godinu

Plan poslovanja za prvo polugodište 2011. godine

Izveštaj o bitnom dogadjaju nakon održane skupštine akcionara

Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu

Sazivanje skupštine akcionara jun 2011. godine

Izveštaj nezavisnog revizora

Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu

Izveštaj sa skupštine akcionara za 2010. godinu

Odluka o sazivanju redovne sednice skupštine društva i utvrdjivanju dana dividende

Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu

Odluka vandredna skupština akcionara za 2009. godinu

Odluka o sazivanju godišnje skupštine akcionara za 2009. godinu

Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2008. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju Dimničar AD za 2007. godinu

Mišljenje revizora i Odluka skupštine o usvajanju za 2008. godinu

Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007. godinu

Poziv za godišnju skupštinu akcionara AD Dimnicar Beograd za 2008. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju Dimničar AD za 2006. godinu

Izvršena revizija godišnjeg finansijskog izveštaja za 2006. godinu

Izvod iz finansijskog izveštaja za 2006. godinu

X Akcionarska skupština

Comments are closed.