Merenja emisija zagađujućih materija – dimnih gasova i praškastih materija

termoenergetika_11Ova merenja se obavljaju u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha („Sl. Glasnik RS, br. 36/09) i Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija („Sl. Glasnik RS, br. 71/10 i 6/11). Laboratorija Komunalnog preduzeća „DIMNIČAR“ AD  Beograd poseduje dozvolu za merenje emisije zagađujućih materija, izdatu od strane Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine. Parametri za čije merenje je laboratorija akreditovana su:
 

 • Dimni broj DB,
 • Ugljen-monoksid CO,
 • Ugljen-dioksid CO2,
 • Azot-monoksid NO,
 • Azot-dioksid NO2,
 • Ukupne azotne okside NOx,
 • Ukupne sumporne okside SO2,
 • Ukupne praškaste materije PM.

 
Laboratorija Komunalnog preduzeća “DIMNIČAR” AD Beograd poseduje stručni kadar i opremu za praćenje rada postrojenja za sagorevanje. Praćenjem pojedinih parametara  moguće je utvrditi stepen zagađivanja koja se emituju iz postrojenja za sagorevanje, kao i njihovu energetsku efikasnost, odnosno moguće je utvrditi neophodne mere za dovođenje ovih parametara u optimalne granice.
Laboratorija vrši merenje sledećih energetskih parametara:
 

 • Temperatura otpadnih gasova,
 • Stepen iskorišćenja kotla,
 • Toplotne gubitke.


 
Nazad

Comments are closed.